LPC là gì? Nghĩa của từ lpc

LPC là gì?

LPC“Linear Predictive Coding” trong tiếng Anh.

LPC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LPC“Linear Predictive Coding”.

Linear Predictive Coding: Mã hóa dự đoán tuyến tính.

Giải thích ý nghĩa của LPC

LPC có nghĩa “Linear Predictive Coding”, dịch sang tiếng Việt là “Mã hóa dự đoán tuyến tính”.