LPP là gì? Nghĩa của từ lpp

LPP là gì?

LPP“Legitimate Peripheral Participation” trong tiếng Anh.

LPP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LPP“Legitimate Peripheral Participation”.

Legitimate Peripheral Participation: Tham gia ngoại vi hợp pháp.

Một số kiểu LPP viết tắt khác:

Lembaga Penyiaran Publik.

Laboratory of Phonetics and Phonology: Phòng thí nghiệm Ngữ âm và Âm vị học.

Labor-Progressive Party: Đảng Lao động Tiến bộ.

Local Pensions Partnership: Hợp tác hưu trí địa phương.

League of Provinces of the Philippines: Liên đoàn các tỉnh của Philippines.

Lok Parivartan Party: Bữa tiệc Lok Parivartan.

Linalyl pyrophosphate: Linalyl pyrophosphat.

Liberal Progressive Party: Đảng Cấp tiến Tự do.

Library Philosophy and Practice: Triết học và Thực hành Thư viện.

Laser-Produced Plasmas: Plasmas được sản xuất bằng laser.

Lightweight Presentation Protocol: Giao thức trình bày nhẹ.

Liberian People's Party: Đảng Nhân dân Liberia.

Large Plutonic Provinces: Các tỉnh lớn của Sao Diêm Vương.

Launch Point Press: Báo chí điểm khởi động.

Lao People's Party: Đảng Nhân dân Lào.

License Program Product: Sản phẩm Chương trình Cấp phép.

Liverpool Protestant Party: Đảng Tin lành Liverpool.

Laboratory of Plasma Physics: Phòng thí nghiệm Vật lý Plasma.

Living Planet Programme: Chương trình Hành tinh Sống.

Laminated Polypropylene Paper: Giấy Polypropylene nhiều lớp.

Land Pre Pit: Đất trước hố.

Lembaga Pertubuhan Peladang.

Lynestrenol phenylpropionate: Lynestrenol phenylpropionat.

Labour Party Pakistan: Đảng Lao động Pakistan.

Lai People's Party: Đảng Nhân dân Lai.

Late Positive Potential: Tiềm năng tích cực muộn.

License Professional Planner: Công cụ lập kế hoạch chuyên nghiệp cấp phép.

Legal Professional Privilege: Đặc quyền của Chuyên gia Pháp lý.

Liquid Products Plant: Nhà máy sản phẩm lỏng.

Low-fade Positive Print: In dương bản có độ mờ thấp.

Lean-Premixed-Prevaporized.

Laboratory for Polymer Physics: Phòng thí nghiệm Vật lý Polyme.

Lawrenceville Plasma Physics: Vật lý Plasma Lawrenceville.

Laboratory of Particle Physics: Phòng thí nghiệm Vật lý hạt.

Laboratory Proficiency Program: Chương trình thành thạo phòng thí nghiệm.

Lansdowne Partnership Plan: Kế hoạch hợp tác Lansdowne.

Linearly Photo-Polymerisation: Hình ảnh trùng hợp tuyến tính.

Labor–Progressive Party: Đảng Lao động - Cấp tiến.

Life Process Program: Chương trình quá trình sống.

Lodhran Pilot Project: Dự án thử nghiệm Lodhran.

LGU Performance Program: Chương trình Hiệu suất LGU.

Land Protection Plan: Kế hoạch bảo vệ đất.

Large Plutonic Province: Tỉnh Sao Diêm Vương Lớn.

Light Portable Pump: Bơm di động nhẹ.

Giải thích ý nghĩa của LPP

LPP có nghĩa “Legitimate Peripheral Participation”, dịch sang tiếng Việt là “Tham gia ngoại vi hợp pháp”.