LR-ATGW là gì? Nghĩa của từ lr-atgw

LR-ATGW là gì?

LR-ATGW“Long-Range Anti-Tank Guided Weapon” trong tiếng Anh.

LR-ATGW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LR-ATGW“Long-Range Anti-Tank Guided Weapon”.

Long-Range Anti-Tank Guided Weapon: Vũ khí dẫn đường chống tăng tầm xa.

Giải thích ý nghĩa của LR-ATGW

LR-ATGW có nghĩa “Long-Range Anti-Tank Guided Weapon”, dịch sang tiếng Việt là “Vũ khí dẫn đường chống tăng tầm xa”.