LRC là gì? Nghĩa của từ lrc

LRC là gì?

LRC“Logistics Readiness Center” trong tiếng Anh.

LRC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LRC“Logistics Readiness Center”.

Logistics Readiness Center: Trung tâm Sẵn sàng Logistics.

Giải thích ý nghĩa của LRC

LRC có nghĩa “Logistics Readiness Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Sẵn sàng Logistics”.