LRICBM là gì? Nghĩa của từ lricbm

LRICBM là gì?

LRICBM“Limited Range ICBM” trong tiếng Anh.

LRICBM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LRICBM“Limited Range ICBM”.

Limited Range ICBM: ICBM phạm vi giới hạn.

Giải thích ý nghĩa của LRICBM

LRICBM có nghĩa “Limited Range ICBM”, dịch sang tiếng Việt là “ICBM phạm vi giới hạn”.