LRIP là gì? Nghĩa của từ lrip

LRIP là gì?

LRIP“Low Rate Initial Production” trong tiếng Anh.

LRIP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LRIP“Low Rate Initial Production”.

Low Rate Initial Production: Sản xuất ban đầu với tỷ lệ thấp.

Giải thích ý nghĩa của LRIP

LRIP có nghĩa “Low Rate Initial Production”, dịch sang tiếng Việt là “Sản xuất ban đầu với tỷ lệ thấp”.