LSB là gì? Nghĩa của từ lsb

LSB là gì?

LSB“Least Significant Bit” trong tiếng Anh.

LSB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LSB“Least Significant Bit”.

Least Significant Bit: Bit có trọng số thấp nhất.
Trong đó bit là tên của một đơn vị thông tin, lưu trữ dữ liệu trên máy tính.

Một số kiểu LSB viết tắt khác:

Low Surface Brightness: Độ sáng bề mặt thấp.

Linux Standard Base: Cơ sở tiêu chuẩn Linux.

Giải thích ý nghĩa của LSB

LSB có nghĩa “Least Significant Bit”, dịch sang tiếng Việt là “Bit có trọng số thấp nhất”.