LSD là gì? Nghĩa của từ lsd

LSD là gì?

LSD“Landing Ship, Dock” trong tiếng Anh.

LSD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LSD“Landing Ship, Dock”.

Landing Ship, Dock: Landing Ship, Dock.
Phân loại thân tàu của Hải quân.

Một số kiểu LSD viết tắt khác:

Librae, solidii, denarii: Librae, solidii, denarii.
tiếng Latinh: Bảng Anh, shilling và pence.

Lyserg-saüre-dietylamid: Lyserg-saüre-dietylamid.
tiếng Đức "lysergic acid diethylamide".

Giải thích ý nghĩa của LSD

LSD có nghĩa “Landing Ship, Dock”, dịch sang tiếng Việt là “Landing Ship, Dock”.