LSE là gì? Nghĩa của từ lse

LSE là gì?

LSE“Least Squares Estimate” trong tiếng Anh.

LSE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LSE“Least Squares Estimate”.

Least Squares Estimate: Ước lượng Bình phương Ít nhất.

Một số kiểu LSE viết tắt khác:

Least Squares Error: Lỗi bình phương ít nhất.

London School of Economics: Trường Kinh tế London.

London School of Economics: Trường Kinh tế London.

Giải thích ý nghĩa của LSE

LSE có nghĩa “Least Squares Estimate”, dịch sang tiếng Việt là “Ước lượng Bình phương Ít nhất”.