LSI là gì? Nghĩa của từ lsi

LSI là gì?

LSI“Large-Scale Integration” trong tiếng Anh.

LSI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LSI“Large-Scale Integration”.

Large-Scale Integration: Hội nhập quy mô lớn.

Giải thích ý nghĩa của LSI

LSI có nghĩa “Large-Scale Integration”, dịch sang tiếng Việt là “Hội nhập quy mô lớn”.