LSO là gì? Nghĩa của từ lso

LSO là gì?

LSO“Lesotho” trong tiếng Anh.

LSO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LSO“Lesotho”.

Lesotho: Lesotho.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của LSO

LSO có nghĩa “Lesotho”, dịch sang tiếng Việt là “Lesotho”.