LSQ là gì? Nghĩa của từ lsq

LSQ là gì?

LSQ“Lãnh sự quán” trong tiếng Việt.

LSQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LSQ“Lãnh sự quán”.

Lãnh sự quán.

Giải thích ý nghĩa của LSQ

LSQ có nghĩa “Lãnh sự quán” trong tiếng Việt.