LTC là gì? Nghĩa của từ ltc

LTC là gì?

LTC“Long-Term Costing” trong tiếng Anh.

LTC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LTC“Long-Term Costing”.

Long-Term Costing: Chi phí dài hạn.

Một số kiểu LTC viết tắt khác:

Lieutenant-Colonel U.S.: Trung tá Hoa Kỳ.
LtC.

Giải thích ý nghĩa của LTC

LTC có nghĩa “Long-Term Costing”, dịch sang tiếng Việt là “Chi phí dài hạn”.