LTG là gì? Nghĩa của từ ltg

LTG là gì?

LTG“Lieutenant General” trong tiếng Anh.

LTG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LTG“Lieutenant General”.

Lieutenant General: Trung tướng.

Một số kiểu LTG viết tắt khác:

Latgalian language: Ngôn ngữ Latgal.
mã ngôn ngữ ISO 639-3.

Giải thích ý nghĩa của LTG

LTG có nghĩa “Lieutenant General”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tướng”.