LTQĐTD là gì? Nghĩa của từ ltqđtd

LTQĐTD là gì?

LTQĐTD“Lây truyền qua đường tình dục” trong tiếng Việt.

LTQĐTD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LTQĐTD“Lây truyền qua đường tình dục”.

Lây truyền qua đường tình dục.

Giải thích ý nghĩa của LTQĐTD

LTQĐTD có nghĩa “Lây truyền qua đường tình dục” trong tiếng Việt.