LTU là gì? Nghĩa của từ ltu

LTU là gì?

LTU“Lithuania” trong tiếng Anh.

LTU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LTU“Lithuania”.

Lithuania: Lithuania.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của LTU

LTU có nghĩa “Lithuania”, dịch sang tiếng Việt là “Lithuania”.