LUCA là gì? Nghĩa của từ luca

LUCA là gì?

LUCA“Last Universal Common Ancestor” trong tiếng Anh.

LUCA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LUCA“Last Universal Common Ancestor”.

Last Universal Common Ancestor: Tổ tiên chung cuối cùng.

Giải thích ý nghĩa của LUCA

LUCA có nghĩa “Last Universal Common Ancestor”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ tiên chung cuối cùng”.