LUG là gì? Nghĩa của từ lug

LUG là gì?

LUG“Linux User Group” trong tiếng Anh.

LUG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LUG“Linux User Group”.

Linux User Group: Nhóm người dùng Linux.

Một số kiểu LUG viết tắt khác:

Luganda: Luganda.
mã ISO 639-2: vấu.

Giải thích ý nghĩa của LUG

LUG có nghĩa “Linux User Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm người dùng Linux”.