LUT là gì? Nghĩa của từ lut

LUT là gì?

LUT“Limited User Testing” trong tiếng Anh.

LUT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LUT“Limited User Testing”.

Limited User Testing: Thử nghiệm người dùng hạn chế.

Một số kiểu LUT viết tắt khác:

Local User Terminal: Thiết bị đầu cuối người dùng cục bộ.

Giải thích ý nghĩa của LUT

LUT có nghĩa “Limited User Testing”, dịch sang tiếng Việt là “Thử nghiệm người dùng hạn chế”.