LVC là gì? Nghĩa của từ lvc

LVC là gì?

LVC“Local Value Content” trong tiếng Anh.

LVC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LVC“Local Value Content”.

Local Value Content: Hàm lượng giá trị nội địa.
Thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực logistics, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Một số kiểu LVC viết tắt khác:

Live, Virtual, & Constructive: Trực tiếp, ảo và xây dựng.

Laser Vision Correction: Hiệu chỉnh tầm nhìn bằng laser.

Launch Vehicle Contractors: Khởi động nhà thầu phương tiện.

Giải thích ý nghĩa của LVC

LVC có nghĩa “Local Value Content”, dịch sang tiếng Việt là “Hàm lượng giá trị nội địa”.