LW là gì? Nghĩa của từ lw

LW là gì?

LW“Land Warrior” trong tiếng Anh.

LW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LW“Land Warrior”.

Land Warrior: Chiến binh đất liền.

Một số kiểu LW viết tắt khác:

Low Water: Nước thấp.
hải đồ.

Lawrencium: Lawrencium.
lỗi thời 1963.

Giải thích ý nghĩa của LW

LW có nghĩa “Land Warrior”, dịch sang tiếng Việt là “Chiến binh đất liền”.