LWR là gì? Nghĩa của từ lwr

LWR là gì?

LWR“Laser Warning Receiver” trong tiếng Anh.

LWR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LWR“Laser Warning Receiver”.

Laser Warning Receiver: Bộ thu cảnh báo laser.

Giải thích ý nghĩa của LWR

LWR có nghĩa “Laser Warning Receiver”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ thu cảnh báo laser”.