LWRC là gì? Nghĩa của từ lwrc

LWRC là gì?

LWRC“Land Warfare Resources Corporation” trong tiếng Anh.

LWRC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LWRC“Land Warfare Resources Corporation”.

Land Warfare Resources Corporation: Tổng công ty tài nguyên chiến tranh trên đất liền.

Giải thích ý nghĩa của LWRC

LWRC có nghĩa “Land Warfare Resources Corporation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng công ty tài nguyên chiến tranh trên đất liền”.