LWS là gì? Nghĩa của từ lws

LWS là gì?

LWS“Land Warrior System” trong tiếng Anh.

LWS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LWS“Land Warrior System”.

Land Warrior System: Hệ thống chiến binh trên đất liền.

Giải thích ý nghĩa của LWS

LWS có nghĩa “Land Warrior System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống chiến binh trên đất liền”.