LX là gì? Nghĩa của từ lx

LX là gì?

LX“Electrics” trong tiếng Anh.

LX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LX“Electrics”.

Electrics: Electrics.
thuật ngữ sân khấu.

Một số kiểu LX viết tắt khác:

Luxembourg: Luxembourg.

Swiss International Air Lines: Swiss International Air Lines.
mã IATA.

Giải thích ý nghĩa của LX

LX có nghĩa “Electrics”, dịch sang tiếng Việt là “Electrics”.