LY là gì? Nghĩa của từ ly

LY là gì?

LY“Libya” trong tiếng Anh.

LY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LY“Libya”.

Libya: Libya.
mã quốc gia FIPS 10-4, mã ISO 3166.

Một số kiểu LY viết tắt khác:

Lithuania: Lithuania.

Giải thích ý nghĩa của LY

LY có nghĩa “Libya”, dịch sang tiếng Việt là “Libya”.