MAAC là gì? Nghĩa của từ maac

MAAC là gì?

MAAC“Metro Atlantic Athletic Conference” trong tiếng Anh.

MAAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MAAC“Metro Atlantic Athletic Conference”.

Metro Atlantic Athletic Conference: Hội nghị điền kinh Metro Đại Tây Dương.

Giải thích ý nghĩa của MAAC

MAAC có nghĩa “Metro Atlantic Athletic Conference”, dịch sang tiếng Việt là “Hội nghị điền kinh Metro Đại Tây Dương”.