MACE là gì? Nghĩa của từ mace

MACE là gì?

MACE“Multi-Agent Computing Environment” trong tiếng Anh.

MACE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MACE“Multi-Agent Computing Environment”.

Multi-Agent Computing Environment: Môi trường máy tính đa tác nhân.

Giải thích ý nghĩa của MACE

MACE có nghĩa “Multi-Agent Computing Environment”, dịch sang tiếng Việt là “Môi trường máy tính đa tác nhân”.