MAFF là gì? Nghĩa của từ maff

MAFF là gì?

MAFF“Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries” trong tiếng Anh.

MAFF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MAFF“Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries”.

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries: Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản.
các quốc gia khác nhau.

Giải thích ý nghĩa của MAFF

MAFF có nghĩa “Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản”.