MALD là gì? Nghĩa của từ mald

MALD là gì?

MALD“Miniature Air-Launched Decoy” trong tiếng Anh.

MALD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MALD“Miniature Air-Launched Decoy”.

Miniature Air-Launched Decoy: Mồi nhử phóng từ không khí thu nhỏ.

Giải thích ý nghĩa của MALD

MALD có nghĩa “Miniature Air-Launched Decoy”, dịch sang tiếng Việt là “Mồi nhử phóng từ không khí thu nhỏ”.