MANOVA là gì? Nghĩa của từ manova

MANOVA là gì?

MANOVA“Multivariate analysis of variance” trong tiếng Anh.

MANOVA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MANOVA“Multivariate analysis of variance”.

Multivariate analysis of variance: Phân tích phương sai đa biến.

Giải thích ý nghĩa của MANOVA

MANOVA có nghĩa “Multivariate analysis of variance”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích phương sai đa biến”.