MAP là gì? Nghĩa của từ map

MAP là gì?

MAP“Management Action Plan” trong tiếng Anh.

MAP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MAP“Management Action Plan”.

Management Action Plan: Kế hoạch hành động quản lý.
Cụm từ công ty.

Giải thích ý nghĩa của MAP

MAP có nghĩa “Management Action Plan”, dịch sang tiếng Việt là “Kế hoạch hành động quản lý”.