MAPP là gì? Nghĩa của từ mapp

MAPP là gì?

MAPP“Medical Assistance Premium Program” trong tiếng Anh.

MAPP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MAPP“Medical Assistance Premium Program”.

Medical Assistance Premium Program: Chương trình hỗ trợ y tế cao cấp.

Giải thích ý nghĩa của MAPP

MAPP có nghĩa “Medical Assistance Premium Program”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình hỗ trợ y tế cao cấp”.