MAPS là gì? Nghĩa của từ maps

MAPS là gì?

MAPS“Monitoring Avian Productivity and Survivorship” trong tiếng Anh.

MAPS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MAPS“Monitoring Avian Productivity and Survivorship”.

Monitoring Avian Productivity and Survivorship: Giám sát năng suất và khả năng sống sót của gia cầm.

Giải thích ý nghĩa của MAPS

MAPS có nghĩa “Monitoring Avian Productivity and Survivorship”, dịch sang tiếng Việt là “Giám sát năng suất và khả năng sống sót của gia cầm”.