MAPU là gì? Nghĩa của từ mapu

MAPU là gì?

MAPU“Medical Assessment and Planning Unit” trong tiếng Anh.

MAPU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MAPU“Medical Assessment and Planning Unit”.

Medical Assessment and Planning Unit: Đơn vị lập kế hoạch và giám định y tế.

Một số kiểu MAPU viết tắt khác:

United Popular Action Movement: Phong trào hành động phổ biến thống nhất.

Giải thích ý nghĩa của MAPU

MAPU có nghĩa “Medical Assessment and Planning Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị lập kế hoạch và giám định y tế”.