MAQS là gì? Nghĩa của từ maqs

MAQS là gì?

MAQS“Museum of the American Quilter's Society” trong tiếng Anh.

MAQS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MAQS“Museum of the American Quilter's Society”.

Museum of the American Quilter's Society: Bảo tàng của Hiệp hội Quilter Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của MAQS

MAQS có nghĩa “Museum of the American Quilter's Society”, dịch sang tiếng Việt là “Bảo tàng của Hiệp hội Quilter Hoa Kỳ”.