MARBEF là gì? Nghĩa của từ marbef

MARBEF là gì?

MARBEF“Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning” trong tiếng Anh.

MARBEF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MARBEF“Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning”.

Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning: Đa dạng sinh học biển và chức năng hệ sinh thái.

Giải thích ý nghĩa của MARBEF

MARBEF có nghĩa “Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning”, dịch sang tiếng Việt là “Đa dạng sinh học biển và chức năng hệ sinh thái”.