MARRS là gì? Nghĩa của từ marrs

MARRS là gì?

MARRS“Martyn Young, Alex Ayuli, Rudy Tambala, Russell Smith, and Steve Young” trong tiếng Anh.

MARRS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MARRS“Martyn Young, Alex Ayuli, Rudy Tambala, Russell Smith, and Steve Young”.

Martyn Young, Alex Ayuli, Rudy Tambala, Russell Smith, and Steve Young: Martyn Young, Alex Ayuli, Rudy Tambala, Russell Smith và Steve Young.
diễn viên nhạc điện tử người Anh.

Giải thích ý nghĩa của MARRS

MARRS có nghĩa “Martyn Young, Alex Ayuli, Rudy Tambala, Russell Smith, and Steve Young”, dịch sang tiếng Việt là “Martyn Young, Alex Ayuli, Rudy Tambala, Russell Smith và Steve Young”.