MASER là gì? Nghĩa của từ maser

MASER là gì?

MASER“Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation” trong tiếng Anh.

MASER là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MASER“Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation”.

Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation: Khuếch đại vi sóng bằng cách phát bức xạ kích thích.

Giải thích ý nghĩa của MASER

MASER có nghĩa “Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation”, dịch sang tiếng Việt là “Khuếch đại vi sóng bằng cách phát bức xạ kích thích”.