MAVS là gì? Nghĩa của từ mavs

MAVS là gì?

MAVS“Mobile Artillery Vehicle System” trong tiếng Anh.

MAVS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MAVS“Mobile Artillery Vehicle System”.

Mobile Artillery Vehicle System: Hệ thống xe pháo di động.

Giải thích ý nghĩa của MAVS

MAVS có nghĩa “Mobile Artillery Vehicle System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống xe pháo di động”.