MAX là gì? Nghĩa của từ max

MAX là gì?

MAX“Meta-reasoning Architecture for "X"” trong tiếng Anh.

MAX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MAX“Meta-reasoning Architecture for "X"”.

Meta-reasoning Architecture for "X": Kiến trúc siêu lý luận cho "X".

Giải thích ý nghĩa của MAX

MAX có nghĩa “Meta-reasoning Architecture for "X"”, dịch sang tiếng Việt là “Kiến trúc siêu lý luận cho "X"”.