MBA là gì? Nghĩa của từ mba

MBA là gì?

MBA“Main Battle Area” trong tiếng Anh.

MBA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MBA“Main Battle Area”.

Main Battle Area: Khu vực chiến đấu chính.

Một số kiểu MBA viết tắt khác:

Main Belt Asteroid: Tiểu hành tinh Vành đai chính.

Master of Business Administration: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Giải thích ý nghĩa của MBA

MBA có nghĩa “Main Battle Area”, dịch sang tiếng Việt là “Khu vực chiến đấu chính”.