MBCS là gì? Nghĩa của từ mbcs

MBCS là gì?

MBCS“Multi-Byte Character Set” trong tiếng Anh.

MBCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MBCS“Multi-Byte Character Set”.

Multi-Byte Character Set: Bộ ký tự nhiều byte.

Giải thích ý nghĩa của MBCS

MBCS có nghĩa “Multi-Byte Character Set”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ ký tự nhiều byte”.