MBH là gì? Nghĩa của từ mbh

MBH là gì?

MBH“Mũ bảo hiểm” trong tiếng Việt.

MBH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MBH“Mũ bảo hiểm”.

Mũ bảo hiểm.

Giải thích ý nghĩa của MBH

MBH có nghĩa “Mũ bảo hiểm” trong tiếng Việt.