MBI là gì? Nghĩa của từ mbi

MBI là gì?

MBI“Moody Bible Institute” trong tiếng Anh.

MBI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MBI“Moody Bible Institute”.

Moody Bible Institute: Học viện Kinh thánh Moody.

Giải thích ý nghĩa của MBI

MBI có nghĩa “Moody Bible Institute”, dịch sang tiếng Việt là “Học viện Kinh thánh Moody”.