MBSE là gì? Nghĩa của từ mbse

MBSE là gì?

MBSE“Model-based systems engineering” trong tiếng Anh.

MBSE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MBSE“Model-based systems engineering”.

Model-based systems engineering: Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình.

Giải thích ý nghĩa của MBSE

MBSE có nghĩa “Model-based systems engineering”, dịch sang tiếng Việt là “Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình”.