MBTI là gì? Nghĩa của từ mbti

MBTI là gì?

MBTI“Myers-Briggs Type Indicator” trong tiếng Anh.

MBTI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MBTI“Myers-Briggs Type Indicator”.

Myers-Briggs Type Indicator: Myers-Briggs Type Indicator.

Giải thích ý nghĩa của MBTI

MBTI có nghĩa “Myers-Briggs Type Indicator”, dịch sang tiếng Việt là “Myers-Briggs Type Indicator”.