MCI là gì? Nghĩa của từ mci

MCI là gì?

MCI“Microwave Communications, Inc.” trong tiếng Anh.

MCI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MCI“Microwave Communications, Inc.”.

Microwave Communications, Inc.: Microwave Communications, Inc..

Giải thích ý nghĩa của MCI

MCI có nghĩa “Microwave Communications, Inc.”, dịch sang tiếng Việt là “Microwave Communications, Inc.”.