MCM là gì? Nghĩa của từ mcm

MCM là gì?

MCM“Mine Counter-Measures” trong tiếng Anh.

MCM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MCM“Mine Counter-Measures”.

Mine Counter-Measures: Biện pháp đối phó với mìn.

Giải thích ý nghĩa của MCM

MCM có nghĩa “Mine Counter-Measures”, dịch sang tiếng Việt là “Biện pháp đối phó với mìn”.