MCMV là gì? Nghĩa của từ mcmv

MCMV là gì?

MCMV“Mine Counter-Measure Vessel” trong tiếng Anh.

MCMV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MCMV“Mine Counter-Measure Vessel”.

Mine Counter-Measure Vessel: Tàu phản công mỏ.

Giải thích ý nghĩa của MCMV

MCMV có nghĩa “Mine Counter-Measure Vessel”, dịch sang tiếng Việt là “Tàu phản công mỏ”.